ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 ต.ค. 2562
52 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 ก.ย. 2562
53 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ก.ย. 2562
54 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
09 ก.ย. 2562
55 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 มิ.ย. 2562
56 แบบขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน อาคารภายในเขตเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
0
19 พ.ค. 2562
57 รายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 มี.ค. 2562
58 กำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ม.ค. 2562
59 ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ธ.ค. 2561
60 โครงปล่อยพันธุ์สัวต์น้ำ ณ อ่งเก็ยน้ำบ้านไบก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18