ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบุดีให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
24 พ.ค. 2564
32 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 มี.ค. 2564
33 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 ม.ค. 2564
34 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
20 ม.ค. 2564
35 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราขบัญญัติภษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
17 ธ.ค. 2563
36 เรื่องน้ำบาดาลที่ควรรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
16 พ.ย. 2563
37 รายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
26 ต.ค. 2563
38 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ต.ค. 2563
39 การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
19 ต.ค. 2563
40 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมัสยิดสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20