ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราขบัญญัติภษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 ธ.ค. 2563
22 เรื่องน้ำบาดาลที่ควรรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 พ.ย. 2563
23 รายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
26 ต.ค. 2563
24 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 ต.ค. 2563
25 การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 ต.ค. 2563
26 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมัสยิดสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ต.ค. 2563
27 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2563
28 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ส.ค. 2563
29 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 ก.ค. 2563
30 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามกระบวนการงานเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18