ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศ เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ต.ค. 2564
22 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
0
29 ต.ค. 2564
23 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 ต.ค. 2564
24 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ก.ย. 2564
25 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ก.ย. 2564
26 ประกาศข้อหารือของพ.ร.ก.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ก.ย. 2564
27 ประชาสัมพันธ์การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 ส.ค. 2564
28 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง ปิดการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุดีเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ก.ค. 2564
29 คำสั่งเทศบาลตำบลบุดี 385/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 ก.ค. 2564
30 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20