ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 ต.ค. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 ก.ย. 2564
13 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 ก.ย. 2564
14 ประกาศข้อหารือของพ.ร.ก.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ก.ย. 2564
15 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง ปิดการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุดีเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 ก.ค. 2564
16 คำสั่งเทศบาลตำบลบุดี 385/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 ก.ค. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 มิ.ย. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบุดีให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
56
24 พ.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 ม.ค. 2564
20 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18