ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 ก.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง ปิดการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุดีเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ก.ค. 2564
3 คำสั่งเทศบาลตำบลบุดี 385/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ก.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 มิ.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบุดีให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 พ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ม.ค. 2564
7 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
20 ม.ค. 2564
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราขบัญญัติภษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
17 ธ.ค. 2563
9 เรื่องน้ำบาดาลที่ควรรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 พ.ย. 2563
10 รายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
26 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17