ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตาร 21
  รายละเอียด : - การขออนุญาต,ออกใบอนุญาต,รับรอง ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ของเทศบาลตำบลบุดี ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และประกาศกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อสอบถามรับบริการได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน