ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง ปิดการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุดีเป็นการชั่วคราว
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลบุดี
เรื่อง ปิดการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุดีเป็นการชั่วคราว
เทศบาลตำบลบุดีจึงประกาศหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว ในภารกิจ ดังต่อไปนี้
1. งดให้บริการรับชำระภาษีทุกประเภท
2. งดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3. งดให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในส่วนการแจ้งการตายหรือลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีให้มาติดต่อขอรับบริการในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนติดต่อได้ที่ 0 7328 8095
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเทศบาลตำบลบุดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน